نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز

نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان "فروشگاه زنجیره ای آریا "

معرف نصب اپلیکیشن : با معرفی نصب اَپلیکیشن به دوستان خود ، هدیه آریا شارژ50.000 ریال کیف پول شما

به ازای هر 50.000 ريال خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید


در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ میگردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.


گروه برنزی :


مشترکینی که امتیازات ایشان بین 10-2 امتیاز باشد به عنوان مشتری برنزی محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
قرعه کشی روزانه براساس امتیاز شما صورت می گیرد.

توجه: مشتریان گروه برنزی که فاصله بین دوخریدشان بیش از1 ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.


گروه نقره ای :


مشترکینی که امتیازات ایشان بین 20-10 امتیاز باشدبه عنوان مشتری نقره ای محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

قرعه کشی روزانه براساس امتیاز شما صورت می گیرد.

توجه: مشتریان گروه نقره ای که فاصله بین دوخریدشان بیش از1 ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.

گروه طلایی:مشترکینی که امتیازات ایشان بالای 20 امتیاز باشدبه عنوان مشتری طلایی محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

قرعه کشی روزانه براساس امتیاز شما صورت می گیرد.

توجه: مشتریان گروه طلایی که فاصله بین دوخریدشان بیش از1 ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.